NimaPOP

توضیحات:
پلیمر جهت الکتروفورز مویرگی این پلیمرها به عنوان ماتریس جداسازی الکتروفورز مویرگی در آنالیزهای ژنتیکی ABI عمل می کنند. آنها می توانند برای تجزیه و تحلیل توالی و تجزیه و تحلیل قطعات استفاده شوند.از پلیمرهای NimaPOP می توان بدون نیاز به تغییر پروتکل اجرا ، شرایط یا کالیبراسیون طیفی استفاده کرد.

پلیمر NimaPOP-4 زمان اجرای سریع را فراهم می کند و اغلب برای شناسایی انسان و تجزیه و تحلیل قطعه استفاده می شود.

نام محصول:

NimaPOP 4 for 3130 series

مشخصات
5 mL Bottle
10 mL Bottle
Cat.NONIP4-005NIP4-010
مشخصات
Pouch for 384 samplesPouch for 960 samples
Cat.NO NIP4-384 NIP4-960

نام محصول:

NimaPOP 4 for 3500 series

پلیمر NimaPOP-6 برای طولانی مدت و پایه های خواندن بسیار نزدیک به انتهای  ′5 است.

نام محصول:

NimaPOP 6 for 3130 series

مشخصات
5mL Bottle 10mL Bottle
Cat.NONIP6-005 NIP6-010

نام محصول:
NimaPOP 6 for 310/3100 series

مشخصات
5mL Vial 10mL Vial
Cat.NONIP6-005 NIP6-010

پلیمر NimaPOP-7 همه کاره است و برای طیف وسیعی از برنامه ها طراحی شده است.

 

نام محصول:
NimaPOP 7 for 3130 series

مشخصات

5mL Bottle10mL Bottle
Cat.NO NIP7-005 NIP7-010

نام محصول:
NimaPOP 7 for 3730 serie

مشخصات
28mL Bottle 10x 28 mL Bottles
Cat.NONIP7-028 NIP7-082

نام محصول:
NimaPOP7 for 3500 series (Data Collection software v1.0)

مشخصات
Pouch for 384 samplesPouch for 960 samples
Cat.NO NIP7-384 NIP7-960

بافر‌ها

نام محصول:
NimaPOP 10X Running Buffer (with EDTA),use with NimaPOP polymers

مشخصات
25ml100ml500ml
Cat.NONIB-025NIB-100NIB-500

نام محصول:
NimaPOP 10x Running Buffer for 3500 series (Data Collection software v1.0)incl. 4 x ABC and 4 x CBC self adhesive RFID chips

مشخصات
1bottle of 60mL 10x Buffer, for 4 refills total
Cat.NONIB-3500
مشخصات
Pouch for 384 samplesPouch for 960 samples
Cat.NO NIP4-384 NIP4-960
کلیه حقوق این سایت نزد گروه درمان نگار آیندگان محفوظ است.