درمان نگار آینده ارائه دهندگان مواد بیولوژی مولکولی تجهیزات مولکولی ژنتیک خدمات

تجهیزات

مشتریان ما

دانش و آگاهی

سیتوژنتیک و تست کاریوتایپ

سیتوژنتیک حوزه ای از علم ژنتیک است که به بررسی کروموزوم‌های یک ژن می‌پردازد. هر انسان در مجموع ۴۶ کروموزوم دارد که هنگام لقاح نصف می‌شود. از این ۴۶ کروموزوم …

سیتوژنتیک و کاریوتایپ چیست؟ (cytogenetics and karyotype)

Gel Electrophoresis

الکتروفورز روشی است که برای جدا کردن قطعات DNA (یا ماکرومولکول های دیگر مانند RNA و پروتئین) بر اساس اندازه و بار الکتریکی آنها استفاده می شود. روش الکتروفورز با ایجاد جریان الکتریکی …

تکنیک PCR چیست کاربرد و مراحل آن

نسل بعدی توالی یابی (NGS)

توالی یابی DNA مسیر طولانی را پس از روزگار استفاده از کروماتوگرافی دو بعدی در دهه ۱۹۷۰ طی کرده است. با ظهور روش خاتمه زنجیره سنگر (Sanger Chain Termination) در سال ۱۹۷۷، دانشمندان …

نمایندگی ها

life real
کلیه حقوق این سایت نزد گروه درمان نگار آیندگان محفوظ است.