نام محصول:
RT-PCR HemaVision HemaVision-28N
Cat.NO:
HV01-28N
توضیحات:
برای غربالگری و تشخیص ۲۸ انتقال کروموزومی با بیش از ۱۴۵ نقطه شکست کروموزومی از نظر بالینی فقط در ۱۲ ساعت. حاوی مواد برای ۲۵ تست (۲۵ واکنش اصلی و ۱۵ واکنش تقسیم).