برنده قرعه کشی درمان نگار

سرکار خانم منصوره آزاده از مرکز زیست فناوری نوین از استان اصفهان

برنده قرعه کشی شرکت درمان نگار آیندگان در سومین همایش بین المللی بیوتکنولوژی گردیدند.