سرکار خانم منصوره آزاده از مرکز زیست فناوری نوین از استان اصفهان

برنده قرعه کشی شرکت درمان نگار آیندگان در سومین همایش بین المللی بیوتکنولوژی گردیدند.